«

»

lis
06

Zwyczajne Walne Zebrania KMSUJ 29 X 2015

Zwyczajne Walne Zebranie KMSUJ odbyło się 29 października 2015 roku w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Z powodu nieobecności Krzysztofa Paska zebranie poprowadziła Justyna Ferenc.  Po sprawdzeniu obecności i odczytaniu porządku obrad ustępujący prezes Koła Kacper Łasocha odczytał sprawozdanie z działalności zarządu. Następnie skarbnik Kuba Chłędowski odczytał sprawozdanie finansowe.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Igor Sikora odczytał raport komisji rewizyjnej i w imieniu Komisji Rewizyjnej wniósł wniosek o przyznanie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Prowadząca spotkanie Justyna Ferenc powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: dr Andrzej Czarnecki, mgr Michał Górecki i mgr Michał Świętek.

W głosowaniu nad przyznaniem absolutorium wzięło udział 28 osób. 25 osób zagłosowało na „TAK”, 2 osoby na „NIE”, jeden głos był nieważny. W wyniku głosowania ustępującemu zarządowi zostało przyznane absolutorium.

Do wyborów do zarządu zostało zgłoszonych dwunastu kandydatów: Anita Gilarska, Antoni Machowski, Adam Koroński, Bartłomiej Puget, Renata Furgał, Edyta Kabat, Michał Ziobro, Kamil Pałka, Marcel Windys, Marcel Mroczek, Magda Bera i Zuzanna Czakon.

Przed głosowaniem kandydaci mieli możliwość krótkiego przedstawienia się.

Michał Ziobro: „Reprezentuję mniejszość TCS-owską. Obiecuję położyć kres biurokratycznej oligarchii. Pomimo pomyj wylewanych na nas przez ostatni miesiąc wierzę, że wciąż mamy szansę.”

Marcel Windys: „Książki zostaną zwrócone!”

Podczas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną został przegłosowany wniosek, aby wolne wnioski zgłaszano podczas liczenia.

Profesor Antoni Leon Dawidowicz zgłosił wolny wniosek, w którym pochwalił prężną działalność organizacyjną Koła, wyraził chęć poszerzenia współpracy Koła z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Igor Sikora zgłosił wolny wniosek w którym zwrócił uwagę na zmieniającą sie sytuację na „rynku” kołowym, podkreślił, że KMSUJ nie jest już jedynym kołem naukowym na wydziale i trzeba zwiększyć swoje starania pozyskiwania nowych członków.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów: Anita Gilarska – 20 głosów, Antoni Machowski – 21 głosów, Adam Koroński – 16 głosów, Bartłomiej Puget – 17 głosów; Marcel Windys – 21 głosów; Magdalena Bera – 15 głosów.

Ponieważ do zarządu wybrano jedynie sześć osób, zarządzona została druga tura w celu wybrania siódmego członka.

W drugiej turze żaden kandydat nie osiągnął wyniku 50%, w wyniku czego zarząd został powołany w sześcioosobowym składzie.

Po przerwie na ukonstytuowanie się nowowybranego zarządu sekretarz zarządu Antoni Machowski przedstawił skład zarządu: Anita Gilarska – prezes; Adam Koroński – wiceprezes; Bartłomiej Puget – skarbnik; Antoni  Machowski – sekretarz; Marcel Windys – bibliotekarz; Magdalena Bera – wolny członek.

Nowy zarząd przyjął uchwałę, w wyniku której do zarządu dołączony został jako wolny członek Marcel Mroczek.

 

Do wyborów do komisji rewizyjnej zostało zgłoszonych sześciu kandydatów : Igor Sikora, Michał Ziobro, Błażej Żmija, Kuba Chłędowski, Renata Furgał i Kamil Pałka.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Igor Sikora – 16 głosów; Błażej Żmija – 12 głosów; Kuba Chłędowski – 15 głosów.

Pod koniec zebrania został rozegrany Ogór Prezesów wygrany przez profesora Antoniego Leona Dawidowicza.

Na tym protokół zakończono.