Statut

poniższy dokument jest archiwalny, aktualne dokumenty Koła znajdują się w repozytorium na platformie github,

STATUT KOŁA MATEMATYKÓW STUDENTÓW UJ
im. prof. Stanisława Zaremby

  1. Rozdział I
  1. Nazwa, siedziba i cele Koła
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego imienia profesora Stanisława Zaremby”.
  2. Koło używa pieczęci okrągłej z emblematem i napisem w otoku: „KOŁO MATEMATYKÓW STUDENTÓW UJ IM. PROF. STANISŁAWA ZAREMBY”, oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.
  3. Siedzibą Koła jest miasto Kraków.
  4. Koło jest stowarzyszeniem studenckim; pozostaje pod opieką Senatu UJ, sprawowaną przez Opiekuna w osobie jednego z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Matematyki UJ.
  5. Koło jest reprezentowane na zewnątrz przez prezesa lub upoważnionego przez niego członka Koła. Wszelkie pisma Koła winny być opatrzone urzędową pieczęcią oraz podpisane przez prezesa i sekretarza (lub osoby przez nich upoważnione), zaś w przypadku zobowiązań finansowych przez prezesa i skarbnika (lub osoby przez nich upoważnione).
  6. Celem Koła jest uzupełnianie i pogłębianie wiedzy członków Koła i wdrażanie ich do pracy naukowej oraz rozwijanie stosunków koleżeńskich i towarzyskich.
  7. Środkami działalności Koła są m. in.:
   1. organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych itp.;
   2. rozpisywanie konkursów na prace naukowe; wydawanie skryptów, rozpraw i tłumaczeń;
   3. prowadzenie biblioteki i czytelni;
   4. współpraca ze stowarzyszeniami o pokrewnych zadaniach i celach;
   5. organizowanie zebrań, wyjazdów i innych imprez towarzyskich;
   6. występowanie na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością Koła i sprawami członków.

Rozdział II
Majątek Koła

  1. Majątek Koła stanowi fundusz obrotowy, sprzęty i przybory oraz zasoby biblioteki Koła.
  2. Rok administracyjny Koła rozpoczyna się zwyczajnym Walnym Zebraniem i trwa do następnego zwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Na koniec roku administracyjnego Zarząd obowiązany jest sporządzić bilans wpływów i wydatków za upływający rok administracyjny celem przedstawienia go Walnemu Zebraniu. Winien być on udostępniony w lokalu Koła co najmniej 5 dni (nie licząc dni wolnych od zajęć dydaktycznych na studiach dziennych na UJ, dalej nazywanych dniami wolnymi od nauki) przed terminem Walnego Zebrania.

Rozdział III
Członkowie Koła

  1. Członkowie Koła dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
  2. Członkiem zwyczajnym może być każdy student Wydziału Matematyki i Fizyki UJ oraz absolwent tego wydziału przez rok po ukończeniu studiów (tzn. rok administracyjny Koła następujący po tym, w którego trakcie ukończył studia).
  3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd po wpłaceniu wpisowego. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata, uzasadniając decyzję na piśmie. Od tej decyzji przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zebrania.
  4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Prawo postawienia wniosku o nadanie członkostwa honorowego przysługuje Zarządowi oraz grupie co najmniej 15 członków Koła (muszą oni pisemnie zgłosić swój zamiar Zarządowi nie później niż 5 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) przed terminem Walnego Zebrania.
  5. Członkowie mają prawo:
   1. korzystania z lokalu, sprzętów i biblioteki Koła;
   2. uczestnictwa w spotkaniach, odczytach i wyjazdach organizowanych przez Koło;
   3. obecności i zabierania głosu na Walnych Zebraniach.
  6. Obowiązkiem członków zwyczajnych jest regularne uiszczanie składek członkowskich.
  7. Członkostwo ustaje w wyniku:
   1. wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w § 12;
   2. rezygnacji;
   3. nieopłacenia składki członkowskiej przez członka wspierającego;
   4. skreślenia członka zwyczajnego decyzją Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż semestr (decyzja ta musi zostać poprzedzona ogłoszeniem faktu zalegania ze składkami z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem).;
   5. w wyjątkowych przypadkach członek może zostać wykluczony z Koła decyzją Walnego Zebrania.
  8. Prawo do głosowania na Walnym Zebraniu oraz czynne i bierne prawa wyborcze do władz Koła przysługują każdemu członkowi zwyczajnemu, który do chwili rozpoczęcia Walnego Zebrania miał opłaconą składkę członkowską. Członkowie honorowi mają prawo głosowania w sprawie nadania członkostwa honorowego, zmiany Statutu i rozwiązania Koła.
  9. Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zebranie.
  10. Lista członków Koła jest jawna (wraz z wyszczególnieniem kategorii członkostwa i faktu opłacenia składek).

Rozdział IV
Władze Koła

  1. Władzami Koła są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami personalnie rozłącznymi.
  2. Walne Zebranie będące zgromadzeniem członków Koła ma wyłączne prawo uchwalania Statutu, regulaminów i wszelkich innych regulacji ogólnych Koła oraz wyboru co najwyżej siedmioosobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z podaniem czasu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Powinno to nastąpić nie później niż 5 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) przed terminem Zebrania.
  4. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
  5. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku akademickim, nie później niż 10. listopada. W porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania są m. in.: głosowanie nad absolutorium dla członków ustępującego Zarządu oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W przypadku nieudzielenia absolutorium Walne Zebranie winno podjąć uchwałę w sprawie konsekwencji nieudzielenia absolutorium.
  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż na dziesiąty dzień (nie licząc dni wolnych od nauki) od zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła. Zarząd może również zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy.
  7. Do prawomocności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie nie odbędzie się z powodu braku wymaganej liczby członków, Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Zebrania nie może być późniejszy niż 7 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) od pierwszego terminu.
  8. Walne Zebranie podejmuje uchwały większością zwykłą. Jedynie zmiana Statutu i rozwiązanie Koła wymagają ponad 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
  9. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, ma prawo to uczynić każdy członek Koła.
  10. Zarząd stanowi organ administracyjny i wykonawczy Koła; rozporządza jego majątkiem i finansami.
  11. Zarząd wyłania spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i bibliotekarza. Zarząd pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu. Sprawozdanie ze swej działalności przedkłada Walnemu Zebraniu; winno być ono udostępnione co najmniej 5 dni (nie licząc dni wolnych od nauki) przed terminem Walnego Zebrania.
  12. Na czele Zarządu stoi prezes Koła; odpowiada on za całość prac Zarządu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezes za akceptacją Zarządu może poszerzyć jego skład, tak jednak, by liczba członków Zarządu nie przekroczyła dziewięciu. Członkowie Zarządu nie pochodzący z wyboru nie mogą pełnić funkcji, o których mowa w § 31.
  13. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli wewnętrznej Koła. Składa się z trzech członków. Mają oni prawo obecności na zebraniach Zarządu i wglądu w dokumenty Koła. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu.

Rozdział V
Rozwiązanie Koła

 1. W razie rozwiązania Koła cały majątek znajdujący się w jego użytkowaniu zostaje komisyjnie przekazany przez ostatni Zarząd Koła Instytutowi Matematyki UJ.
  Opiekun: Józef Siciak
  Prezes: Leszek Pieniążek Sekretarz: Anna Zalewska
  Kraków, 10 maja 1995r.

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ
KOŁA MATEMATYKÓW STUDENTÓW UJ
im. prof. Stanisława Zaremby

  1. Postanowienia wstępne
  1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się podczas Walnego Zebrania KMS UJ.
  2. Głosować i zgłaszać kandydatów mogą wyłącznie zwyczajni członkowie Koła, którzy opłacili aktualną składkę członkowską.
  3. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą być zwyczajnymi członkami Koła, którzy opłacili aktualną składkę członkowską.
  4. Głosowanie jest tajne. Odbywa się przez wypisanie odpowiedniej liczby identyfikatorów kandydatów na karcie do głosowania. Liczbę tę regulują punkty 6, 12 i 19 niniejszej procedury, a identyfikatory przydziela kandydatom prowadzący Walne Zebranie.
  5. Najpierw dokonuje się wyboru Zarządu w jednej lub w dwóch turach. Liczbę tę reguluje punkt 11 niniejszej procedury. Następnie dokonuje się wyboru Komisji Rewizyjnej. Osoby wybrane do Zarządu nie mogą kandydować do Komisji Rewizyjnej.

Wybór Zarządu

  1. W pierwszej turze można głosować na co najwyżej 7 osób.
  2. Po przeliczeniu głosów i wypisaniu wyników Komisja Skrutacyjna wyszczególnia kandydatów, na których oddano ponad 50% ważnie oddanych głosów.
  3. W przypadku, gdy jest ich mniej niż 8, wszyscy wchodzą w skład nowego Zarządu.
  4. W przypadku, gdy takich kandydatów jest 8 lub więcej, do Zarządu wchodzi 7 kandydatów, na których oddano najwięcej głosów.
  5. Jeżeli osoby na miejscach 7 i 8 uzyskają tyle samo głosów, żaden z kandydatów o takiej liczbie głosów nie wchodzi w skład nowego Zarządu podczas pierwszej tury wyborów. Do Zarządu wchodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali więcej głosów niż osoba na miejscu 7.
  6. W przypadku, gdy po pierwszej turze do Zarządu weszło mniej niż 7 osób oraz w wyborach startuje co najmniej 8 kandydatów, dochodzi do drugiej tury głosowania.
  7. W drugiej turze można głosować na co najwyżej tyle osób, ile brakuje do utworzenia siedmioosobowego Zarządu. Niech tą liczbą będzie n.
  8. Po przeliczeniu głosów i wypisaniu wyników Komisja Skrutacyjna wyszczególnia kandydatów, na których oddano ponad 50% ważnie oddanych głosów.
  9. W przypadku, gdy jest ich mniej niż n+1, wszyscy wchodzą w skład nowego Zarządu. Wówczas wybory Zarządu zostają zakończone, z uwarunkowaniem podanym w punkcie 24.
  10. W przypadku, gdy takich kandydatów jest n+1 lub więcej, do Zarządu wchodzi n kandydatów, na których oddano najwięcej głosów.
  11. Jeżeli osoby na miejscach n i n+1 uzyskają tyle samo głosów, do Zarządu wchodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali więcej głosów niż osoba na miejscu n oraz następuje dodatkowe głosowanie, podczas którego można głosować wyłącznie na kandydatów, którzy uzyskali tyle samo głosów co osoba na miejscu n.
  12. Jeżeli po dodatkowym głosowaniu osoby na miejscach n i n+1 uzyskają różne liczby głosów, w skład nowego Zarządu wchodzą osoby, które uzyskały najwięcej głosów (do osoby na miejscu n włącznie).
  13. Jeżeli po dodatkowym głosowaniu osoby na miejscach n i n+1 uzyskają tyle samo głosów, powtarza się procedurę opisaną w punktach 16-17, pod warunkiem jednak, że w efekcie tego dodatkowego głosowania liczba kandydatów, na których można głosować, zmniejszyła się. Tę procedurę powtarza się dalej, aż do momentu, gdy zostanie wybranych n osób do Zarządu lub gdy okaże się, że należy głosować na tę samą listę kandydatów co w głosowaniu poprzednim. Wówczas wybory Zarządu zostają zakończone, z uwarunkowaniem podanym w punkcie 24.

Wybór Komisji Rewizyjnej

  1. Można głosować na co najwyżej 3 kandydatów.
  2. Do Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które uzyskały najwięcej głosów.
  3. Jeżeli osoby na miejscu 3 i 4 uzyskają tyle samo głosów, do Komisji Rewizyjnej wchodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali więcej głosów niż osoba na miejscu 3 oraz następuje dodatkowe głosowanie, podczas którego można głosować wyłącznie na kandydatów, którzy uzyskali tyle samo głosów co osoba na 3 miejscu.
  4. Jeżeli po dodatkowym głosowaniu osoby na miejscach 3 i 4 uzyskają różne liczby głosów, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które uzyskały najwięcej głosów (do osoby na 3 miejscu włącznie).
  5. Jeżeli po dodatkowym głosowaniu osoby na miejscach 3 i 4 uzyskają tyle samo głosów, powtarza się procedurę opisaną w punktach 21-22, pod warunkiem jednak, że w efekcie tego dodatkowego głosowania liczba kandydatów, na których można głosować, zmniejszyła się. Tę procedurę powtarza się dalej, aż do momentu, gdy zostaną wybrane 3 osoby lub gdy okaże się, że należy głosować na tę samą listę kandydatów co w głosowaniu poprzednim. Wówczas wybory Komisji Rewizyjnej zostają zakończone, z uwarunkowaniem podanym w punkcie 24.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy niniejsza procedura nie wyłoni co najmniej pięcioosobowego Zarządu i trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie powinno podjąć uchwałę w sprawie konsekwencji tego faktu.
 2. Nowo wybrany Zarząd samodzielnie decyduje o podziale funkcji.
 3. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Walne Zebranie KMS UJ.
Prezes: Joanna Kosiorowska Sekretarz: Anna Maria Kos
Kraków, 26 października 2006r.