zaloguj się katalog | działy | o bibliotece | o programie |
Biblioteka KMS UJ znajduje się w lokalu Koła w sali 1008 Instytutu Matematyki.
Aktualnie w katalogu komputerowym są 1412 książki, w tym 1241 oznaczonych jako "dostępne".

REGULAMIN BIBLIOTEKI KMS UJ

(dotyczy członków zwyczajnych Koła Matematyków Studentów UJ im. Prof. Stanisława Zaremby)

 1. Z Biblioteki KMS UJ mogą korzystać wyłącznie członkowie Koła Matematyków Studentów UJ im. Prof. Stanisława Zaremby wpisani przez bibliotekarza do Księgi Bibliotecznej.
 2. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do wpisania do Biblioteki jest opłacenie składki członkowskiej i okazanie legitymacji studenckiej z pieczątką na dany semestr lub indeksu z aktulnym wpisem.
 3. Studenci pierwszego roku muszą odnawiać wpis semestralnie, natomiast studenci lat wyższych mogą to robić w trybie rocznym (po uprzednim opłaceniu rocznej składki członkowskiej). Wpisu może dokonać wyłącznie bibliotekarz - w czasie swojego dyżuru.
 4. Biblioteka, na zasadach ujętych w regulaminie, jest czynna od 1 października do końca sesji letniej, przy czym bibliotekarz może (z ważnych powodów) podjąć decyję o wcześniejszym zakończeniu pracy Biblioteki. Na czas wakacji i letniej sesji poprawkowej książki mogą zostać wypożyczone na warunkach indywidulnie określonych przez bibliotekarza.
 5. Książki z Biblioteki można wypożyczać wyłącznie u bibliotekarza i pozostałych członków Zarządu KMS UJ.
 6. Można wypożyczyć maksymalnie 5 książek, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dla studentów piszących pracę magisterską limit ten wynosi 7 książek na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie, aby nadal korzystać z książkek, należy dokonać prolongaty.
 7. W przypadku, gdy dany egzemplarz jest poszukiwany przez inne osoby, bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu książki.
 8. Wypożyczać można wszystkie książki za wyjątkiem egzemplarzy zniszczonych lub przedstawiających dużą wartość historyczną lub pieniężną.
 9. Jeżeli książka nie zostanie zwrócona na czas, prawo do korzystania z księgozbioru zostaje automatycznie zawieszone na czas jednego miesiąca. W przypadku spóźnienia dłuższego niż jeden miesiąc prawo do korzystania z Biblioteki zostaje odebrane na okres trzech miesięcy. W przypadkach szczególnych Zarząd KMS UJ może zadecydować o skróceniu kary lub jej przedłużeniu.
 10. Za zniszczenie książki student ponosi karę pieniężną w kwocie określonej przez Zarząd KMS UJ, nie mniejszej jednak niż 10 zł. Za zgodą bibliotekarza student może w zamian kupić inną książkę.
 11. Jeżeli książka zostanie zgubiona należy bezzwłocznie o tym poinformować bibliotekarza i odkupić książkę (jej stan ma być nie gorszy niż zgubionej) lub też uiścić równowartość książki (nie mniej jednak niż 50 zł). Za zgodą Zarządu KMS UJ student może odkupić inną książkę (na którą zgodzi się bibliotekarz).
 12. W przypadku wielokrotnego lub drastycznego łamania Regulaminu studentowi może zostać odebrane prawo do korzystania z Biblioteki na czas nieokreślony. Decyduje o tym Zarząd KMS UJ.
Bibliotekarz